Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục y đức trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng y miền Tây Nam Bộ hiện nay

Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất nguyên tắc và biện pháp sư phạm thực hiện giáo dục y đức trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề y cho sinh viên cũng như nâng cao chất lượng dạy học môn học ở các trường ĐH, CĐ Y miền Tây Nam Bộ hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----- ----- NGUYỄN NGỌC BÍCH GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Y MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY Chuyên ngành LL và PPDH Giáo dục chính trị Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Lê Văn Đoán TS. Dƣơng Văn khoa HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả đƣợc nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Ngọc Bích CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ CNXH Chủ nghĩa xã hội CTQG Chính trị quốc gia DH Dạy học ĐC Đối chứng GD Giáo dục GDĐĐ Giáo dục đạo đức GV Giảng viên KT ĐG Kiểm tra đánh giá KTTT Kinh tế thị trƣờng NCS Nghiên cứu sinh Nxb Nhà xuất bản PP Phƣơng pháp PPDH Phƣơng pháp dạy học TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sƣ phạm XH Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu . 3 4. Giả thuyết khoa học . 3 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu . 3 6. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu . 4 7. Những luận điểm cần bảo vệ. 6 8. Những đóng góp mới của luận án . 7 9. Cấu trúc của luận án . 7 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Y. 8 . Tổng quan các nghiên cứu về y đức . 8 . Những nghiên cứu về giáo dục y đức . 15 . Nghiên cứu về giáo dục y đức trong dạy học môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ở các trƣờng đại học cao đẳng Y hiện nay . 18 . Khái quát các kết quả nghiên cứu đƣợc luận án kế thừa và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 24 . Khái quát các kết quả nghiên cứu. 24 Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu . 26 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Y . 28 . Cơ sở lý luận về giáo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.