Tiêu hóa in vitro các chất dinh dưỡng trong chuối tiêu và tiêu hóa in vivo, hiệu quả sử dụng nitơ của khẩu phần ăn có quả chuối xanh và chín ở lợn

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá giá trị dinh dưỡng, tiêu hóa in vitro và tiêu hóa in vivo một số chất dinh dưỡng khi thay thế 15% ngô bằng chuối xanh và chuối chín dạng khô trong khẩu phần ăn của lợn sinh trưởng. | DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI TIÊU HÓA IN VITRO CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHUỐI TIÊU VÀ TIÊU HÓA IN VIVO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NITƠ CỦA KHẨU PHẦN ĂN CÓ QUẢ CHUỐI XANH VÀ CHÍN Ở LỢN Nguyễn Công Oánh1 Trần Hiệp1 Lê Hữu Hiếu1 J. Bindelle2 A. Thewis2 và Vũ Đình Tôn1 Ngày nhận bài 25 04 2013. Ngày bài được chấp nhận đăng 03 06 2013 TÓM TẮT Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá giá trị dinh dưỡng tiêu hóa in vitro và tiêu hóa in vivo một số chất dinh dưỡng khi thay thế 15 ngô bằng chuối xanh và chuối chín dạng khô trong khẩu phần ăn của lợn sinh trưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng vật chất khô DM ở quả chuối ở các giai đoạn chín khác nhau xanh ương chín hoa và thân cây chuối lần lượt là 13 77 12 59 14 10 7 53 và 7 83 giá trị năng lượng thô GE kg DM của chuối tiêu đạt ở mức cao - kcal hàm lượng CP và NDF của quả chuối xanh cao hơn quả ương và chín 8 40 18 35 so với 6 77 10 54 và 6 75 10 17 . Tỷ lệ tiêu hóa in vitro DM CP và GE ở quả chuối xanh thấp hơn so với quả ương và chín 44 40 70 36 44 90 so với 81 43 75 65 55 52 và 85 44 78 60 54 04 . Tỷ lệ tiêu hóa in vivo DM GE của khẩu phần chuối xanh cao hơn so với khẩu phần chuối chín và đối chứng 85 70 86 00 so với 81 69 80 25 và 84 76 84 09 tương ứng . Tuy nhiên tỷ lệ tiêu hóa in vivo CP của khẩu phần chuối xanh cao hơn khẩu phần chuối chín và thấp hơn khẩu phần đối chứng 81 65 so với 79 14 và 83 27 . Ngoài ra khẩu phần chuối xanh làm giảm lượng nitơ thải qua đường nước tiểu và tăng hiệu quả sử dụng nitơ so với khẩu phần chuối chín và khẩu phần đối chứng. Từ khóa chuối tiêu giá trị dinh dưỡng tiêu hóa in vitro tiêu hóa in vivo lợn sinh trưởng. ABSTRACT In vitro digestibility of nutrients in bananas and in vivo digestibility effectiveness of nitrogen use in pig s diets based on green and ripe bananas Nguyen Cong Oanh Tran Hiep Le Huu Hieu J. Bindelle A. Thewis and Vu Dinh Ton The study was conducted to assess the nutritional value in vitro digestibility and in vivo digestibility in growing pigs offered .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.