Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hệ thống bài tập phát triển năng lực sử dụng từ ngữ tiếng Việt cho Học viên Quân sự Lào

Mục đích của nghiên cứu: Xây dựng HTBT phát triển năng lực sử dụng từ ngữ tiếng Việt phù hợp với đặc điểm tâm lý, ngành nghề của HVQS Lào; qua đó góp phần nâng cao kỹ năng thực hành tiếng Việt cho người học. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ---------------------------- NGUYỄN THỊ YẾN HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC VIÊN QUÂN SỰ LÀO Chuyên ngành LL và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2018 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Nguyễn Quang Ninh Phản biện 1 Lê Phƣơng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2 Trần Thế Phiệt Học viện Báo chí và Tuyên truyền Phản biện 3 Đỗ Huy Quang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng Họp tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Vào hồi . giờ . ngày . tháng . năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện trường Đại học sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 1. Nguyễn Thị Yến 2014 Những lỗi cơ bản học viên Lào thường gặp khi phát âm các phụ âm đầu trong âm tiết tiếng Việt Tạp chí Giáo dục 4 2014. 2. Nguyễn Thị Yến 2014 Về việc dạy học tiếng Việt cho học viên Quân sự nước ngoài Tạp chí Giáo dục 5 2014. 3. Nguyễn Thị Yến 2014 Tổ chức luyện phát âm thanh điệu tiếng Việt cho học viên Lào Tạp chí Giáo dục 6 2014. 4. Nguyễn Thị Yến 2014 Giáo trình Tiếng Việt Quân sự Học viện Khoa học Quân sự 2014 5. Nguyễn Thị Yến 2015 Phương pháp giải thích nghĩa của từ cho HVQSNN trong giờ học tiếng Việt Tạp chí Quản lý Giáo dục 11 2015. 6. Nguyễn Thị Yến 2016 Phát triển vốn từ tiếng Việt cho học viên quân sự nước ngoài tại các nhà trường Quân đội Tạp chí Quản lý Giáo dục 1 2016. 7. Nguyễn Thị Yến 2016 Dạy học từ ngữ tiếng Việt cho học viên Quân sự nước ngoài theo hướng phát triển năng lực Nxb Giáo dục Việt Nam 4 2016. 8. Nguyễn Thị Yến 2016 Bước đầu nghiên cứu về việc vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học tiếng Việt cho học viên Quân sự nước ngoài Tạp chí Khoa học ngoại ngữ Quân sự 5 2016. 9. Nguyễn Thị Yến 2016 Xây dựng hệ thống bài tập điền từ trong dạy từ ngữ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.