Fabrication and characterization of CoFe2O4/CoFe2/SiO2 nanocomposite particles

In this paper, we chose nonmagnetic SiO2 to coat on CoFe2O4/CoFe2 nanoparticles by reducing CoFe2O4/SiO2 nanoparticles in hydrogen at different temperatures. The effects of the reduction time (tr) and calcination temperature (Tc) on structural and magnetic properties of samples are investigated. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.