Titanate tubular loaded diatom fabricated by a facial hydrothermal method for photocatalytic enhancement under visible light irradiation

In this study, homogeneous titanate tubular (TNT) and diatom/TNT composites (D/TNT) were prepared by a facile hydrothermal method. The crystalline structure and morphology of the synthesised samples were studied by X-ray diffractometry (XRD), Raman spectroscopy, Transmission Electron Microscopy (TEM). Furthermore, the photocatalytic activity for degradation of methylene blue (MB) was investigated under sunlight irradiation. The results showed that the MB degradation by D/TNT was higher than bare TNT. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.