Structural, electronic and mechanical properties of few-layer porous nanosheet from spheroidal cage-like ZnO polymorph

Optimized geometries, formation energy, phonon spectra, electronic band structure, and elastic tensor calculation has ensured the energetically, dynamical and mechanical stability for the sheets. Furthermore, the theoretically found nanosheet series possess an intrinsic wide direct band gap preserving from wurtzite tetragonal-based bonding. This high symmetry wide bandgap semiconductor nanosheet series and their derivatives are expected to have broad applications in photocatalysis, and biomedicine. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.