Size dependent of the effective conductivity of composite with imperfect interfaces

Based on the circle assemblage model, the effective properties of the inclusion with imperfect interface are derived. The equivalent inclusion is incorporated in the Fourier Transform algorithm to determine the effective conductivity of the composite with lowly conducting or highly conducting interface. The size effect is considered for both cases. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    149    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.