The method of finite spheres in acoustic wave propagation through nonhomogeneous media: INF-SUP stability conditions

This paper the analysis and use of these conditions. Since the conditions involve norms of functionals in fractional Sobolev spaces, we derive ‘stronger’ conditions that are simpler in form. These new conditions pave the way for the inf-sup testing, a tool for assessing the stability of the discretized problems. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.