Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - Bài 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng" được biên soạn với mục tiêu trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học. | Bài 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng BÀI 1 CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Chính trị quốc gia. H 2011. Các trang 35 60. Giáo trình Triết học Mác Lênin. Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Chính trị quốc gia. H 2006. Các trang 7-19 147-179 Nguyễn Hữu Vui chủ biên . Lịch sử triết học. NXB Chính trị quốc gia. H 2002. Các trang 117 120 172 174 185 188 267 272 422 - 429. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXB Chính trị quốc gia. H 2011. Các trang 18 19 63 73 đặc biệt các trang 64 66 67 - 69 Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Khẳng định chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức phát triển cao nhất của triết học duy vật trong lịch sử và chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng làm rõ nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng thông qua việc trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức từ đó rút ra nguyên tắc phương pháp luận cơ bản chung nhất cho nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người. Mục tiêu Trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học. 15 Bài 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng . Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng . Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học đã ra đời và phát triển trên hai ngàn năm. Ở cuối mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    77    1    04-10-2022
22    8    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.