The effects of Portfolios on developing writing skills of English major students at Hanoi Law University

The experimental group was taught English writing skills using portfolios while traditional teaching method was applied to the control group. A pretest and a post-test were administered to both groups to measure the differences in students’ writing performances. The results revealed that portfolios had positive impacts on students’ writing skills. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.