Students’ pragmatic awareness and implications for English classroom teaching at Thuong Mai University

This study was carried out to examine Thuong Mai non-English major students’ awareness of two speech acts of requesting and greeting, their pragmalinguistic and sociopragmatic understanding based on these speech acts. The participants were 5 Americans and 50 non-English major freshmen at Thuong Mai University (TMU). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.