Strategies applied in the Vietnamese English translation of terms of address in Nguyen Huy Thiep’s short stories

This paper resulted from my study into the translation of Vietnamese terms of address (TODs) used in three stories written by Nguyen Huy Thiep, namely A drop of blood (ADOB), Lessons from the Countryside (LFTC) and Remembrance of the Countryside (ROTC). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.