Tác động của đề án ngoại ngữ quốc gia đối với nhận thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia lên nhận thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng và định tính với sự tham gia của 173 giáo viên tiếng Anh tiểu học tại 06 tỉnh Bắc Trung Bộ và 12 chuyên viên tiếng Anh các Sở và phòng Giáo dục và Đào tạo, quản lý các phòng giáo dục và đào tạo tại 06 tỉnh này. | TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Phạm Thị Nguyên Ái Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 03 07 2019 Hoàn thành phản biện 24 07 2019 Duyệt đăng 20 08 2019 Tóm tắt Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia lên nhận thức kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng và định tính với sự tham gia của 173 giáo viên tiếng Anh tiểu học tại 06 tỉnh Bắc Trung Bộ và 12 chuyên viên tiếng Anh các Sở và phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý các phòng giáo dục và đào tạo tại 06 tỉnh này. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên nhìn chung có nhận thức khá tốt về chương trình và các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai chương trình hiệu quả. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các hoạt động triển khai đặc biệt là các hoạt động bồi dưỡng giáo viên đã có tác động tích cực đến kiến thức và kỹ năng của họ nhất là trong lĩnh vực bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ bồi dưỡng phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá. Từ khoá Tác động nhận thức kiến thức kỹ năng giáo viên tiếng Anh tiểu học 1. Đặt vấn đề Các nghiên cứu về giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở Việt Nam chủ yếu được trình bày ở các hội thảo trong nước và trước mốc thời gian chính thức triển khai chương trình tiếng Anh tiểu học theo lộ trình của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ví dụ Moon 2005 a b Ngô Thị Nga 2010 Nguyễn Ngọc Vũ 2010 Nguyễn Thị Lập 2010 Đỗ Thị Nga 2010 Hoàng Tuyết 2010 Ha 2006 Nguyễn amp Nguyễn 2007 . Các nghiên cứu này khẳng định nhu cầu học tiếng Anh ở bậc tiểu học ngày càng tăng và năng lực đội ngũ của giáo viên giảng dạy còn hạn chế do không được đào tạo chính qui để dạy cho bậc học này. Như các mốc thời gian trên chỉ ra cho đến nay các nghiên cứu về thực trạng giảng dạy tiếng Anh tiểu học ở Việt Nam rất hiếm hoi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.