Sử dụng hoạt động nhóm để tăng cường tính tích cực và chủ động trong các giờ học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trường Đại học Thương mại Hà Nội

Nghiên cứu này tìm hiểu tác dụng của các hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ nhất, ở trường Đại học Thương Mại. Nghiên cứu cũng nhằm tìm ra các qui trình tổ chức hoạt động nhóm mà các giáo viên thường áp dụng trong giờ Tiếng Anh và mong muốn của sinh viên về việc tổ chức hoạt động nhóm, từ đó so sánh cách thức tổ chức của giáo viên với mong muốn của sinh viên về các hoạt động nhóm. | SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG NHÓM ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG TRONG CÁC GIỜ HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Trần Thị Thu Hiền Trường Đại học Thương mại Hà Nội Nhận bài 20 08 2018 Hoàn thành phản biện 25 09 2018 Duyệt đăng 20 08 2019 Tóm tắt Nghiên cứu này tìm hiểu tác dụng của các hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ nhất ở trường Đại học Thương Mại. Nghiên cứu cũng nhằm tìm ra các qui trình tổ chức hoạt động nhóm mà các giáo viên thường áp dụng trong giờ Tiếng Anh và mong muốn của sinh viên về việc tổ chức hoạt động nhóm từ đó so sánh cách thức tổ chức của giáo viên với mong muốn của sinh viên về các hoạt động nhóm. Ngoài ra nghiên cứu còn hướng tới mục tiêu tìm ra những khó khăn mà giáo viên và sinh viên thường gặp trong tổ chức thực hiện các hoạt động nhóm và tìm ra một số giải pháp của giáo viên đối với những khó khăn đó. Dựa vào những kết quả của nghiên cứu một số giải pháp đã được đưa ra để tăng cường hiệu quả của các hoạt động nhóm nhằm tăng cường tính tích cực chủ động của sinh viên trong các giờ học Tiếng Anh. Từ khóa Làm việc nhóm tính chủ động tính tích cực 1. Mở đầu . Đặt vấn đề Trong xu thế nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trở thành một trong những vấn đề trọng tâm hàng đầu. Người giảng viên vừa là người hướng dẫn người định hướng người trọng tài cố vấn cho sinh viên đồng thời phải là người nghiên cứu tìm tòi phát hiện cái mới mở rộng và làm phong phú sâu sắc hơn những tri thức khoa học do mình giảng dạy để không ngừng tiến bộ. Quá trình đó không chỉ bó hẹp ở khía cạnh tích luỹ kiến thức tìm tòi kiến thức mới mà rộng hơn là cả về phương pháp giảng dạy. Muốn tạo được một môi trường học tập năng động và hấp dẫn cần có sự phối hợp tích cực giữa thầy và trò. Với vai trò là người điều khiển trong quá trình dạy học người dạy phải tạo ra mọi tình huống mọi khả năng để hướng dẫn các hoạt động của người học trong giờ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.