Nghiên cứu việc sử dụng chỉ ngôn kết nối tiếng Pháp trong các bài viết của sinh viên khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bài viết trình bày kết quả khảo sát việc sử dụng chỉ ngôn kết nối tiếng Pháp trong các bài thi viết của sinh viên năm 3 khóa K10 của Khoa tiếng Pháp và đưa ra những khuyến nghị sư phạm để giúp sinh viên nắm vững tốt hơn việc sử dụng chỉ ngôn kết nối tiếng Pháp. | NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CHỈ NGÔN KẾT NỐI TIẾNG PHÁP TRONG CÁC BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ Trương Hoàng Lê Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 15 08 2018 Hoàn thành phản biện 10 09 2018 Duyệt đăng 20 08 2019 Tóm tắt Tính kết nối connexité là một trong ba yếu tố tương hỗ tạo nên mạng mạch texture mạch lạc cohérence cohésion liên kết và kết nối. Việc khảo sát chỉ ngôn kết nối trong các văn bản viết đã được ứng dụng trong việc dạy diễn đạt viết cho người học ngoại ngữ. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có nhiều khảo sát trong lĩnh vực này. Bài viết trình bày kết quả khảo sát việc sử dụng chỉ ngôn kết nối tiếng Pháp trong các bài thi viết của sinh viên năm 3 khóa K10 của Khoa tiếng Pháp và đưa ra những khuyến nghị sư phạm để giúp sinh viên nắm vững tốt hơn việc sử dụng chỉ ngôn kết nối tiếng Pháp. Từ khóa Chỉ ngôn kết nối diễn đạt viết mạch lạc mệnh đề-phát ngôn tiếng Pháp 1. Mở đầu Nhiều nhà ngôn ngữ học vào những năm 60 của thế kỷ 20 đã chỉ trích ngôn ngữ học tự trói buộc đối tượng nghiên cứu ở đơn vị câu. Bakhtine 1978 và Labov 1978 cũng gần với quan điểm trên đã đề cập đến việc ngôn ngữ học chưa biết khai phá địa hạt liên quan đến những chỉnh thể ngôn ngữ ngoài giới hạn câu như những phát ngôn dài trong giao tiếp thường ngày đối thoại diễn văn tiểu thuyết. Bắt đầu những năm 1970 với sự ra đời ngữ dụng học linguistique pragmatique với các nhà nghiên cứu như Hymes 1972 Austin 1962 và Searle 1969 ngôn ngữ học văn bản linguistique textuelle với Van Dijk 1972 và phân tích diễn ngôn với Halliday 1976 Barthes 1973 trong giáo dục ngôn ngữ đã xuất hiện các phương pháp giao tiếp chú trọng đến năng lực diễn ngôn như là thành tố quan trọng của năng lực giao tiếp ngôn ngữ. Đặc biệt với sự ra đời của Khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu CECRL vào năm 2000 năng lực diễn ngôn được xác định rõ ràng cụ thể hơn có vị trí quan trọng trong thiết kế chương trình giảng dạy giáo trình và phương pháp dạy học các môn Thực hành tiếng. Trong giới

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    7    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.