Experiences and perspectives of in service teachers of English at lower secondary schools towards the practice of culture teaching in English language classrooms

This paper looks into the experiences and perspectives of teachers of English at lower secondary schools towards the practice of teaching culture in their classrooms. Data were collected quantitatively and qualitatively through semi-open questionnaires and group interviews with 45 teachers of lower secondary schools in a city in the north of Vietnam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    1    04-10-2022
6    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.