Implementing community service learning for pre-service teachers: The case at University of Foreign Languages, Hue University

The term Community Service Learning (CSL) is known as an effective learning program that helps the student produce reflective assignments. Due to its practicality, CSL is thus considered as one of the most useful supports for pre-service teachers and has gradually developed over the recent decades. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.