Major problems in pronouncing English: A case study at the University of Dalat

Seeing that pronunciation is one of the most important factors influencing learners’ speech intelligibility, this study investigated the sounds performed by English-majoring students at the University of Dalat. In an attempt to figure out main pronouncing errors as well as possible reasons for the students’ problems, 210 English freshmen were chosen randomly to participate in the study. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.