An investigation into EFL students’ perception of blended learning at University of Foreign Languages, Hue University

A survey was conducted with 102 students from Hue University of Foreign Languages (HUFL) English Department who had opportunity to take part in blended courses. In addition, a focus group discussion was also administered with 10 voluntary students. The findings from this study revealed the general perception of blended learning of EFL students and expressed their positive attitudes towards blended learning. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    8    1    03-10-2022
34    1    1    03-10-2022
141    19    3    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.