Investigating how to enhance English reading comprehension for the Vietnamese tenth-graders at high schools in Gia Lai province

Although the National Foreign Languages 2020 Project was launched in 2008 to improve the quality of ELT (English Language Teaching) at all levels of education in Vietnam, high school learners of English have encountered many difficulties in mastering communication skills, especially reading comprehension skill. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.