Using moodle quiz to assist listening assessment: EFL students perceptions and suggestions

This study investigated the perceptions of EFL students at University of Foreign Languages, Hue University, about the use of the Moodle Quiz in listening tests and the benefits as well as problems they had when taking Moodle-based listening quizzes. A mixed method was adopted to collect data from 73 first-year English majors. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    16    1    30-09-2022
3    4    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.