Hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng trong giảng dạy môn Học thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý nhà nước Hoa Kỳ

Hoạt động mô phỏng được áp dụng trong rất nhiều môn học ở bậc đại học, trong đó có các môn học thuộc ngành khoa học chính trị. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về phản hồi của sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng vào môn học Thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý Nhà nước Hoa Kỳ tại khoa. | HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG MÔ PHỎNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOA KỲ Mai Thị Đăng Thư Nguyễn Bạch Nga Nguyễn Thị Thúy Liễu Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 19 02 2020 Hoàn thành phản biện 24 04 2020 Duyệt đăng 28 04 2020 Tóm tắt Hoạt động mô phỏng được áp dụng trong rất nhiều môn học ở bậc đại học trong đó có các môn học thuộc ngành khoa học chính trị. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về phản hồi của sinh viên Khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế về hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng vào môn học Thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý Nhà nước Hoa Kỳ tại khoa. Kết quả của nghiên cứu sau quá trình tiến hành khảo sát đã cho thấy sinh viên có sự phản hồi tích cực với việc áp dụng hoạt động mô phỏng. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả tốt của phương pháp giảng dạy này trong một môn học thuộc ngành khoa học chính trị làm tiền đề cho việc xem xét khả năng áp dụng phương pháp này ở những môn học khác trong chương trình giảng dạy của Khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế. Từ khóa Hoạt động mô phỏng khoa học chính trị học tập chủ động mô hình Fink 1. Mở đầu Theo Moore 2009 hoạt động mô phỏng là hoạt động đề cập đến các kỹ năng học tập chủ động trong đó người học cố gắng trở thành một cá nhân khác bằng cách đóng vai trò của họ để hiểu rõ hơn về các cá nhân khác về các hành động và động lực thúc đẩy những hành vi của họ và khám phá cảm xúc của họ tr. 209 bản dịch của chúng tôi . Hoạt động mô phỏng có ưu điểm là có thể giúp người học trải nghiệm được những gì đã học trong tài liệu trong một tình huống thực tế hơn Silva 2012 . Bên cạnh đó hoạt động mô phỏng được coi là một hình thức cung cấp một trải nghiệm cho sinh viên của các ngành khoa học xã hội. Người học được đặt vào vai trò của một người đàm phán một quan chức chính phủ đại diện của một tổ chức phi chính phủ và có cơ hội để thử giải quyết những vấn đề phức tạp trong một môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.