Chữ Thái ở Việt Nam

Người Thái ở Việt Nam có hai loại chữ: 1. Chữ cổ gốc Ấn Độ - tự dạng Sanskrit (với nhiều kiểu khác nhau, ở người Thái Đen, Thái Trắng; Táy Thanh, Táy Đeng; Táy Dọ; Tai Pao, Thái Mường, Thái Hàng Tổng ) 2. Chữ mới - tự dạng latin. Chữ Thái cổ đã từng có vai trò khá lớn trong sinh hoạt văn hoá tinh thần của đồng bào Thái, được các trí thức Thái xem là tài sản quý báu của dân tộc Thái. Việc mã hóa chữ Thái cổ đã được đặt ra. | VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ THÁI Ở VIỆT NAM Tạ Văn Thônga Tạ Quang Tùngb Viện Tử điển học và Bách khoa thư Việt Nam N gười Thái ở Việt Nam có hai loại chữ 1. Chữ cổ gốc a Email tavanthong1955@ Ấn Độ - tự dạng Sanskrit với nhiều kiểu khác nhau ở b Viện Ngôn ngữ học Việt Nam người Thái Đen Thái Trắng Táy Thanh Táy Đeng Táy Dọ Email quangtung7391@ Tai Pao Thái Mường Thái Hàng Tổng 2. Chữ mới - tự dạng latin. Chữ Thái cổ đã từng có vai trò khá lớn trong sinh hoạt Ngày nhận bài 21 10 2020 văn hoá tinh thần của đồng bào Thái được các trí thức Thái Ngày phản biện 05 11 2020 xem là tài sản quý báu của dân tộc Thái. Việc mã hóa chữ Thái Ngày tác giả sửa 08 11 2020 cổ đã được đặt ra. Chữ Thái mới đã được xây dựng từ khi Ngày duyệt đăng 09 11 2020 người Pháp đến Tây Bắc 1946 - 1954 . Năm 1970 phư ơng án Ngày phát hành 20 11 2020 chữ Thái Latin được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn. Chữ này đã được sử dụng trong một sáng tác văn học biên soạn sách. Nhìn chung chữ Thái chưa có điều kiện phổ biến và sử DOI dụng tích cực. https 0866-773X 475 Một số câu hỏi đặt ra và cần có câu trả lời đối với chữ Thái để chữ này có thể sống và hành chức tích cực Chữ Thái dùng để làm gì Những yêu cầu đối với chữ Thái là gì Trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay nên truyền bá và sử dụng chữ Thái cổ - tự dạng Sanscrit hay là chữ Thái mới - tự dạng latin hay cả hai Chữ Thái cần được xây dựng hoặc sửa đổi cải tiến thống nhất căn cứ vào tiếng địa phương nào Chữ Thái cần được dạy - học và sử dụng như thế nào Từ khóa Chữ Thái Dân tộc thiểu số Mô hình giáo dục Tiếng Thái. 1. Đặt vấn đề Theo M. Ferlus chữ viết các ngành Thái ở Việt Chữ viết là một trong những phát minh quan Nam cũng như chữ Lào Thái Lan Xiêm đều có trọng nhất của loài người chấm dứt thời kỳ ngôn nguồn gốc trực tiếp từ chữ Khmer. Người Thái đã ngữ chỉ truyền khẩu bước vào thời kỳ có sự tham vay mượn và cải biến chữ Khmer để tạo ra chữ Thái gia của ngôn ngữ thành văn. Quá trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    80    1    04-10-2022
2    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.