Vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ ở cơ sở tại Việt Nam hiện nay

Bằng việc sử dụng một số phương pháp cơ bản như kế thừa, phân tích tài liệu và các thao tác tổng hợp, so sánh, bài viết đã làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ ở cơ sở của Việt Nam hiện nay. Thông qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát huy dân chủ ở cơ sở của nước ta trong giai đoạn hiện nay. | CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Nguyễn Thị Kim Quếa Trần Trương Gia Bảob Đại học Cần Thơ B ằng việc sử dụng một số phương pháp cơ bản như kế thừa a Email ntkque@ phân tích tài liệu và các thao tác tổng hợp so sánh bài viết b Thành phố Cần Thơ đã làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy Email giabaocantho@ dân chủ ở cơ sở của Việt Nam hiện nay. Thông qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách và tổ chức Ngày nhận bài 21 10 2020 thực hiện có hiệu quả việc phát huy dân chủ ở cơ sở của nước ta Ngày phản biện 05 11 2020 trong giai đoạn hiện nay. Ngày tác giả sửa 09 11 2020 Từ khóa Truyền thông đại chúng Dân chủ Phát huy dân chủ Ngày duyệt đăng 12 11 2020 ở cơ sở. Ngày phát hành 20 11 2020 DOI https 0866-773X 476 1. Đặt vấn đề phát triển làm thay đổi rõ rệt đời sống của nhân dân Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trên mọi mặt. Truyền thông đại chúng gần như trở nước ta là nước dân chủ. Nghĩa là Nhà nước do thành một thiết chế quyền lực quan trọng sau quyền nhân dân làm chủ chế độ ta là chế độ dân chủ tức lập pháp hành pháp và tư pháp nó có vai trò to lớn là nhân dân là người chủ địa vị cao nhất là nhân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong đó có việc dân vì nhân dân là chủ trong bầu trời không gì phát huy dân chủ ở cơ sở của nước ta hiện nay. quý bằng nhân dân Hồ Chí Minh toàn tập tập 2. Tổng quan nghiên cứu 10 2011 . Thực hành dân chủ như chiếc Cho đến nay đã có rất nhiều nhà khoa học và chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn thực hiện công trình khoa học nghiên cứu các vấn đề liên tiến bộ và phát triển xã hội. quan đến vai trò của truyền thông đại chúng với Trong hệ thống chính trị nước ta thì cấp cơ sở là việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của Việt Nam trong nơi gần hiểu và gắn bó với người dân nhất. Đây cũng đó tiêu biểu là một số công trình nghiên cứu như là nơi trực tiếp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    3    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.