Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do và đại đoàn kết dân tộc

“Độc lập, tự do và đại đoàn kết dân tộc” là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Trong thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đánh đổ chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thu non sông về một mối. | CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP TỰ DO VÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Trịnh Quang Cảnh Học viện Dân tộc Email canhtq@ Đ ộc lập tự do và đại đoàn kết dân tộc là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân các dân tộc Việt Ngày nhận bài 27 10 2020 Nam đã đoàn kết đánh đổ chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Ngày phản biện 08 11 2020 giành độc lập tự do cho dân tộc thu non sông về một mối. Ngày tác giả sửa 15 11 2020 Ngày duyệt đăng 16 11 2020 Ngày nay tư tưởng Độc lập tự do và đại đoàn kết dân tộc Ngày phát hành 20 11 2020 của Người vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư DOI tưởng đó của Người vào trong thực tiễn của cách mạng hiện nay là https 0866-773X 483 vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia vừa tăng cường phát triển kinh tế văn hóa xã hội đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đồng thời tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Từ khóa Độc lập tự do Đại đoàn kết dân tộc Hợp tác quốc tế. 1. Đặt vấn đề số DTTS vươn lên khẳng định mình. Người chỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng rõ các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ muôn người quan điểm cơ bản phản ánh một cách rất sâu sắc như một thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đoàn kết về thực tiễn cách mạng Việt Nam cách mạng thuộc là chiến lược của cách mạng Việt Nam song muốn địa trên cơ sở kế thừa vận dụng và phát triển chủ đoàn kết thực sự cần phải bảo đảm quyền bình đẳng nghĩa Mác Lênin nhằm giải phóng dân tộc giai trên mọi phương diện và cơ sở của bình đẳng là cấp con người. Độc lập tự do và đại đoàn kết là sự phát triển đồng đều về kinh tế - xã hội giữa các một trong những tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn dân tộc. Nói về Độc lập tự do và đại đoàn kết dân đề dân tộc. Vấn đề dân tộc ở đây không phải là vấn tộc Chủ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.