Tóm tắt luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Điện Biên từ năm 2004 đến năm 2014

Luận án làm sáng rõ quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Điện Biên sau 10 năm thành lập tỉnh (2004-2014), nhằm đúc kết những kinh nghiệm, góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên ngày càng hoàn thiện tốt hơn chính sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội trong tỉnh. | MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài An sinh xã hội được coi là sản phẩm của xã hội tiến bộ có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng và phát triển con người đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người góp phần lành mạnh hóa xã hội và phát triển bền vững đất nước. ASXH đã trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi nước và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Ở Việt Nam sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hệ thống ASXH ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong việc góp phần ổn định đời sống của người lao động Đảm bảo an toàn ổn định cho toàn bộ nền kinh tế xã hội. Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc Điện Biên gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi dốc hiểm trở chia cắt mạnh thường xuyên xảy ra thiên tai lũ ống lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất kinh tế chậm phát triển trong khi tỷ lệ người DTTS chiếm đa số 85 trình độ dân trí và đời sống người dân trong tỉnh vẫn luôn ở mức thấp so với cả nước nhất là ở khu vực vùng cao biên giới. Vì vậy cùng với việc tập trung phát triển kinh tế thực hiện chính sách ASXH trở thành nhiệm vụ chiến lược của tỉnh Điện Biên. Quá trình thực hiện chính sách ASXH ở tỉnh Điện Biên từ năm 2004 đến năm 2014 đã đạt được những thành tựu quan trọng không chỉ góp phần ổn định và cải thiện đời sống dân cư mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dân chủ công bằng trong cộng đồng an toàn trong xã hội và an ninh quốc phòng trong tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được công tác ASXH của tỉnh Điện Biên trên thực tế vẫn còn tồn tại những vấn đề bất cập khó khăn và bộc lộ nhiều mặt còn hạn chế cả từ chủ trương đến tổ chức chỉ đạo thực hiện. Nhiều chỉ số về ASXH của tỉnh còn thấp hơn so với khu vực và thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung của cả nước. Nghiên cứu toàn diện có hệ thống về ASXH của tỉnh Điện Biên để từ đó rút ra một số kinh nghiệm nhằm giúp cho Đảng bộ tỉnh Điện Biên có thêm tài liệu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.