Summary of Doctor of History thesis: The process of implementing social security policies in Dien Bien province from 2004 to 2014

The thesis clarifies the process of implementing social security policies in Dien Bien province after 10 years of establishment of the province (2004-2014), in order to summarize experiences, contribute to providing scientific and practical evidence, assisting Party committees and authorities at all levels of Dien Bien province to better improve policies and implement social security policies in the province. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    47    1    25-09-2022
64    16    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.