Bài giảng SAP2000 - Chương 2: Phân tích và tính toán kết cấu

"Bài giảng SAP2000 - Chương 2: Phân tích và tính toán kết cấu" với các nội dung chọn hệ đơn vị sử dụng, tạo mô hình mới, điều chỉnh hệ lưới, xóa các đối tượng thừa, vẽ thêm các đối tượng, hiệu chỉnh đối tượng | 8 18 2018 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TẠO SƠ ĐỒ TÍNH CHO KẾT CẤU KHAI BÁO CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG GÁN ĐẶC TRƯNG VÀ TẢI TRỌNG PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN BÀI TOÁN XEM VÀ XUẤT KẾT QUẢ NỘI LỰC Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TẠO SƠ ĐỒ TÍNH CHO KẾT CẤU 1. Chọn hệ đơn vị sử dụng 2. Tạo mô hình mới 3. Điều chỉnh hệ lưới 4. Xóa các đối tượng thừa 5. Vẽ thêm các đối tượng 6. Hiệu chỉnh đối tượng 7. Gán sửa liên kết cho nút 8. Gán sửa liên kết cho thanh 9. Xem các sơ đồ tính Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU Chọn hệ đơn vị sử dụng Kích vào góc phải của màn hình. Define Coordinate System Grid Modife Show System Define Grid System Data. Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU 1 8 18 2018 Tạo mô hình mới File New Model . Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU Điều chỉnh hệ lưới Mục đích điều chỉnh hệ lưới hiện tại hoặc khai báo thêm các đường lưới mới hoặc xóa các đường lưới không cần thiết. Define Coordinate System Grid Modife Show System Define Grid System Data. Kích đôi vào một đường lưới. Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU Xóa các đối tượng thừa Khi dùng các mô hình mẫu trong SAP có thể có những phần tử thừa nên cần xóa bỏ để được mô hình đúng yêu cầu. Kích trực tiếp vào đối tượng đối tượng được chọn thể hiện bằng đường nét đứt và bấm Del . Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU 2 8 18 2018 Vẽ thêm các đối tượng Khi vẽ nên đặt góc nhìn 2D. Kích Draw hoặc thanh công cụ bên trái màn hình . Vẽ thanh cong kích vào vẽ thanh thẳng nối 2 đầu của thanh cong cần vẽ Properties of Object Line Object Type Thanh cong Curved Frame hoặc Dây treo Cable . Bài giảng SAP2000- CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU Hiệu chỉnh đối tượng Chỉnh dạng hình học Draw Set Reshape Element Mode Sao chép cắt dán đối tượng Edit Copy Cut Paste Cắt ngắn kéo dài thanh Edit Trim Extend Frames Chia nhỏ thanh Edit Divide Frames Nối các thanh Edit .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.