Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Cải tiến chương trình giáo dục thể chất theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động thể dục thể thao trường học và xã, bản cho hệ Cao đẳng Sư phạm của trường Đại học Tây Bắc

Luận án thông qua hoạt động cải tiến chương trình GDTC trong đào tạo hệ Cao đẳng Sư phạm của trường Đại học Tây Bắc, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa của Nhà trường và năng lực hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tương lai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO VŨ MẠNH CƯỜNG CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐẠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO VŨ MẠNH CƯỜNG CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌ HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CỦA TRƯỜNG Chuyên ngành Giáo dục thể Mã số 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁN BỘ HƯỚN 1. LƯƠNG KIM CHUNG 2. TS. ĐOÀN THAO HÀ NỘI 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào Tác giả luận án Vũ Mạnh Cường MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt trong luận án Danh mục các bảng biểu đồ sử dụng trong luận án MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 . Quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước về Giáo 5 dục Thể chất và Thể thao trường học trong thời kỳ đổi mới . Quan điểm và định hướng đổi mới giáo dục đại học 7 . Quan điểm đổi mới giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước 7 . Những đổi mới đào tạo đại học trong giai đoạn hiện nay 9 . Đổi mới đào tạo giáo viên theo định hướng căn bản và 11 toàn diện . Giáo viên và đào tạo giáo viên các bậc học phổ thông 16 . Vai trò của giáo viên đối với hệ thống giáo dục phổ thông 16 . Các yếu tố cấu thành năng lực hoạt động nghề nghiệp của 18 người giáo viên . Vai trò của nhà trường sư phạm trong đào tạo giáo viên các 20 cấp học phổ thông. . Khái quát về giáo dục vùng Tây Bắc 20 . Bối cảnh kinh tế xã hội các tỉnh Tây Bắc 20 . Khái quát về Giáo dục và Đào tạo vùng Tây Bắc 22 . Khái quát về Đại học Tây Bắc 26 . Khái niệm và các công trình nghiên cứu có liên quan 28 . Các khái

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
199    6    1    02-10-2022
21    12    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.