Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nêu trên, bài viết phân tích tầm quan trọng của quản lí TTSP; những đổi mới quản lí TTSP: cách tổ chức đánh giá và cập nhật mục tiêu, chuẩn đầu ra (MT, CĐR) TTSP, đổi mới nội dung TTSP và đánh giá kết quả TTSP theo tiếp cận Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT, đổi mới phương thức tổ chức TTSP theo phương thức thực tập thường xuyên ở trường phổ thông trong ĐTGV tiểu học. | TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 17 Số 11 2020 2043-2052 Vol. 17 No. 11 2020 2043-2052 ISSN 1859-3100 Website http Bài báo nghiên cứu QUẢN LÍ THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HIỆN NAY Hán Thị Thu Trang Trường Đại học Sài Gòn Tác giả liên hệ Hán Thị Thu Trang Email hanthutrang@ Ngày nhận bài 03-10-2020 ngày nhận bài sửa 10-11-2020 ngày duyệt đăng 30-11-2020 TÓM TẮT Một trong những đổi mới giáo dục và đào tạo Việt Nam là việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên GV cơ sở giáo dục phổ thông GDPT năm 2018 và Chương trình GDPT năm 2018. Những đổi mới này tác động mạnh đến đào tạo giáo viên ĐTGV trong đó có tác động trực tiếp đến thực tập sư phạm TTSP trong ĐTGV. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nêu trên bài viết phân tích tầm quan trọng của quản lí TTSP những đổi mới quản lí TTSP cách tổ chức đánh giá và cập nhật mục tiêu chuẩn đầu ra MT CĐR TTSP đổi mới nội dung TTSP và đánh giá kết quả TTSP theo tiếp cận Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT đổi mới phương thức tổ chức TTSP theo phương thức thực tập thường xuyên ở trường phổ thông trong ĐTGV tiểu học. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm SP đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xã hội. Từ khóa đổi mới quản lí thực tập sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học 1. Mở đầu Giáo dục và đào tạo Việt Nam đang có những chuyển biến đổi mới quan trọng. Một trong những thay đổi tác động mạnh mẽ đến ĐTGV là việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT Ministry of Education and Training 2018a và Chương trình GDPT Ministry of Education and Training 2018b . TTSP là hoạt động bắt buộc trong chương trình ĐTGV của các trường khoa SP. Đó là hình thức tổ chức đưa SV SP về các trường phổ thông để SV vận dụng tri thức chuyên môn nghiệp vụ về khoa học SP đã được học ở trường SP tập làm các công việc của một GV qua đó củng cố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
215    75    5    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.