Thực trạng và định hướng giải pháp phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tỉnh Tiền Giang

Nội dung bài viết phản ánh thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tỉnh Tiền Giang thông qua đánh giá, phân tích một số kết quả đạt được và những thách thức trong công tác hỗ trợ GDHN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng cao của gia đình, cộng đồng và người khuyết tật trong giáo dục hòa nhập của tỉnh giai đoạn tới. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 252-259 This paper is available online at http THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TỈNH TIỀN GIANG Cao Thị Tiếng Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang Tóm tắt. Giáo dục hòa nhập đã được thực hiện ở tỉnh Tiền Giang từ những năm 1989 thông qua các dự án thí điểm tại một số trường mầm non và tiểu học. Nhiều bài học kinh nghiệm của giáo dục hòa nhập ở Tiền Giang đã được phổ biến tới các địa phương khác cũng như góp phần vào phát triển một chính sách quốc gia về vấn đề này. Nội dung bài viết phản ánh thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tỉnh Tiền Giang thông qua đánh giá phân tích một số kết quả đạt được và những thách thức trong công tác hỗ trợ GDHN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng cao của gia đình cộng đồng và người khuyết tật trong giáo dục hòa nhập của tỉnh giai đoạn tới. Từ khóa Giáo dục hòa nhập giáo viên nhà trường phát triển trẻ khuyết tật. 1. Mở đầu Tuyên bố Salamanca và cương lĩnh hành động về nhu cầu Giáo dục đặc biệt mà trong đó Việt Nam là thành viên đã chỉ rõ Giáo dục hòa nhập được tiến hành với các tiền đề mà theo đó nhà trường sẽ tốt hơn đối với mọi người khi tiếp nhận mọi trẻ em trong cộng đồng. Giáo viên sẽ tốt hơn khi có trach nhiệm với mọi trẻ em. Đảm đương trách nhiệm này giáo viên sẽ tích cực hơn và hiểu được nhu cầu của từng trẻ 4 . Nước ta có khoảng gần 1 3 triệu trẻ khuyết tật 1 . Giáo dục hòa nhập GDHN hướng tới phát triển tối đa nhân cách khả năng của mỗi trẻ. Nguyên lí cơ bản của GDHN là thừa nhận tính đa dạng và sự khác biệt của mỗi cá nhân. GDHN là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới 5 . Luật Người khuyết tật 2010 đã nêu rõ tại điều 28 Điều 28 Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    17    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.