Quy trình can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Trong bài viết này, tìm hiểu thực trạng sử dụng quy trình CTSGD trẻ ASDs tại 4 cơ sở chuyên biệt (với 150 CM trẻ, 128 GV và 23 CBQL), kết hợp với sự kế thừa các quan điểm về xây dựng quy trình CTS của các tác giả trên thế giới và Việt Nam, chúng tôi đề xuất quy trình CTSGD trẻ ASDs gồm 3 giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6 pp. 159-169 This paper is available online at http QUY TRÌNH CAN THIỆP SỚM GIÁO DỤC TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ Đỗ Thị Thảo Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi những tác động can thiệp sớm giáo dục CTSGD phù hợp có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của trẻ rối loạn phổ tự kỉ Autism spectrum disorders - ASDs giúp cải thiện kết quả về nhận thức ngôn ngữ tương tác xã hội hành vi. giúp trẻ sớm đến trường hòa nhập và tham gia cộng đồng. Tuy nhiên kiến thức và các kĩ năng cần thiết để triển khai quy trình CTSGD trẻ ASDs còn nhiều hạn chế và chưa tổ chức khoa học chặt chẽ trong tất cả các khâu cơ bản của CTSGD gồm Phát hiện sớm - chẩn đoán - đánh giá và can thiệp sớm. Trong bài viết này tìm hiểu thực trạng sử dụng quy trình CTSGD trẻ ASDs tại 4 cơ sở chuyên biệt với 150 CM trẻ 128 GV và 23 CBQL kết hợp với sự kế thừa các quan điểm về xây dựng quy trình CTS của các tác giả trên thế giới và Việt Nam chúng tôi đề xuất quy trình CTSGD trẻ ASDs gồm 3 giai đoạn 1 Phát hiện giới thiệu và chẩn đoán 2 đánh giá phát triển xây dựng và thực hiện chương trình CTSGD 3 đánh giá kết quả CTSGD và chuyển tiếp chương trình mới. Quy trình CTSGD được chỉ rõ từng bước nhằm giúp giáo viên và CBQL các cơ sở giáo dục chuyên biệt có thể dễ dàng triển khai và thực hiện các khâu của quá trình CTSGD trẻ ASDs. Từ khóa Rối loạn phổ tự kỉ mầm non chuyên biệt can thiệp sớm giáo dục quy trình quy trình can thiệp sớm giáo dục. 1. Mở đầu Ngày nay xu thế phát triển giáo dục đặc biệt của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật được ưu tiên và phát triển hơn cả. Xu hướng này càng phát triển càng thấy rõ vai trò quan trọng của can thiệp sớm giáo dục CTSGD . Theo Fallen và Umansky 1985 Can thiệp sớm là một quá trình tác động vào cuộc sống của trẻ nhỏ bị khuyết tật và gia đình nhằm thay đổi xu hướng và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
340    55    1    03-10-2022
53    2    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.