Kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày

Việc nghiên cứu thực trạng những kĩ năng giao tiếp này ở học sinh THCS người dân tộc Tày có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo căn cứ thực tiễn để các nhà giáo dục lựa chọn biện pháp tác động phù hợp giúp các em rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6 pp. 178-184 This paper is available online at http KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC TÀY Phùng Thị Hằng Bùi Thị Phượng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tóm tắt. Giao tiếp là phương thức tồn tại của con người là điều kiện tất yếu để hình thành nhân cách. Để giao tiếp có hiệu quả con người cần phải có các kĩ năng giao tiếp cơ bản như Kĩ năng tự chủ cảm xúc và hành vi kĩ năng diễn đạt dễ hiểu ngắn gọn mạch lạc kĩ năng nghe và biết lắng nghe. Đối với học sinh dân tộc thiểu số DTTS nói chung học sinh trung học cơ sở THCS người dân tộc Tày nói riêng do ảnh hưởng của điều kiện sống môi trường giao tiếp phong tục tập quán. những kĩ năng giao tiếp nêu trên ở các em có những hạn chế nhất định. Việc nghiên cứu thực trạng những kĩ năng giao tiếp này ở học sinh THCS người dân tộc Tày có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo căn cứ thực tiễn để các nhà giáo dục lựa chọn biện pháp tác động phù hợp giúp các em rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Từ khóa Kĩ năng giao tiếp học sinh trung học cơ sở dân tộc Tày. 1. Mở đầu Giao tiếp là phương thức tồn tại của con người là điều kiện tất yếu để hình thành nhân cách. Giao tiếp đan quyện vào các hoạt động của con người như lao động học tập vui chơi . đồng thời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức thái độ hành vi và các mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội. Vấn đề đặt ra là muốn giao tiếp có hiệu quả con người cần phải có kĩ năng giao tiếp. Đó là toàn bộ những thao tác cử chỉ thái độ ngôn ngữ được cá nhân phối hợp hài hòa hợp lí nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu của quá trình giao tiếp. Đối với học sinh DTTS nói chung học sinh THCS là người dân tộc Tày nói riêng do ảnh hưởng của điều kiện sống môi trường giao tiếp phạm vi đối tượng giao tiếp hạn hẹp chủ yếu là các thành viên trong gia đình bạn bè hàng xóm trong làng bản . do ảnh hưởng của phong tục tập quán của tiếng mẹ đẻ tiếng dân tộc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.