Hydrothermal synthesis and HH3 gas sensing property of WO3 nano particles

In this paper, a very simple procedure was presented for the synthesis of WO3 nanoparticles by hydrothermal treatment at 180 ◦C for 48 h using sodium tungstate and hydrochloric acid as starting materials. As-obtained WO3 nanoparticles were characterized by field emission electron microscopy (FE-SEM), X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.