Giáo dục hành vi văn hóa học đường cho sinh viên đại học sư phạm trong xu thế toàn cầu hóa

Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề chung nhất về giáo dục hành vi văn hóa học đường (VHHĐ) cho sinh viên các trường đại học sư phạm (ĐHSP) trong xu thế toàn cầu hóa, bao gồm việc phân tích các khái niệm: Văn hóa học đường, hành vi văn hóa học đường, giáo dục hành vi văn hóa học đường. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đưa ra một số nội dung và hình thức giáo dục hành vi văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học sư phạm. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 151-157 This paper is available online at http GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Nguyễn Thúy Quỳnh Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trong những năm gần đây xu thế toàn cầu hóa có ảnh hưởng to lớn đến văn hóa của giới trẻ đặc biệt là sinh viên các trường đại học. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề chung nhất về giáo dục hành vi văn hóa học đường VHHĐ cho sinh viên các trường đại học sư phạm ĐHSP trong xu thế toàn cầu hóa bao gồm việc phân tích các khái niệm văn hóa học đường hành vi văn hóa học đường giáo dục hành vi văn hóa học đường. Trên cơ sở đánh giá thực trạng bài viết đưa ra một số nội dung và hình thức giáo dục hành vi văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Từ khóa Văn hóa học đường hành vi văn hóa học đường xu thế toàn cầu hóa sinh viên đại học sư phạm. 1. Mở đầu Xu thế toàn cầu hóa đang tạo ra một cơ hội lớn cho giới trẻ Việt Nam được giao lưu văn hóa mở rộng tầm nhìn tiếp cận và hưởng thụ những thành tựu văn hóa đa dạng của thế giới. Thế nhưng nếu không có đủ khả năng chọn lọc giới trẻ dễ bị nhấn chìm trong các hệ giá trị văn hóa không phù hợp với chuẩn mực của dân tộc. Đứng trước thực tế đó một số trường đại học đã ban hành quy chế nội quy quy tắc ứng xử có văn hóa áp dụng đối với sinh viên và giảng viên trên giảng đường. Mặt khác nội dung giáo dục lối sống có văn hóa cũng được lồng ghép cho sinh viên trong một số hoạt động của nhà trường đặc biệt là các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên. Tuy nhiên các hoạt động này chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền vận động nên chưa có mục tiêu rõ ràng nội dung còn chung chung chưa có hình thức giám sát kiểm tra và xử lí những hành vi vi phạm chưa có biện pháp cụ thể để tác động đến hành vi của sinh viên. Những thực trạng này đã được nhiều tác giả như Phạm Minh Hạc 1 Phạm Thị Minh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.