Tiếp cận lí thuyết hiện đại trong giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay

Giáo dục giá trị sống được phổ biến ngày càng rộng rãi tại nhà trường phổ thông với các chương trình và cách tiếp cận khác nhau. Bài viết phân tích cách tiếp cận lí thuyết hiện đại trong giáo dục như lí thuyết giáo dục tích hợp, lí thuyết trí tuệ đa nhân tố, lí thuyết dạy học khám phá. Từ đó chỉ ra cách thức áp dụng lí thuyết đó vào giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông một cách hiệu quả. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 167-171 This paper is available online at http TIẾP CẬN LÍ THUYẾT HIỆN ĐẠI TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG HIỆN NAY Trần Thị Cẩm Tú Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Giáo dục giá trị sống được phổ biến ngày càng rộng rãi tại nhà trường phổ thông với các chương trình và cách tiếp cận khác nhau. Bài viết phân tích cách tiếp cận lí thuyết hiện đại trong giáo dục như lí thuyết giáo dục tích hợp lí thuyết trí tuệ đa nhân tố lí thuyết dạy học khám phá. Từ đó chỉ ra cách thức áp dụng lí thuyết đó vào giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông một cách hiệu quả. Từ khóa Giá trị giá trị sống giáo dục giá trị sống lí thuyết. 1. Mở đầu Trong những năm trở lại đây giáo dục giá trị sống là một lĩnh vực được các nhà giáo dục rất quan tâm. Giáo dục giá trị sống có ý nghĩa đối với sự phát triển nhân cách của học sinh một cách toàn diện và bền vững bằng việc tập trung nâng cao sự hiểu biết về các giá trị thúc đẩy các hành vi tích cực. Năm 2000 chương trình giáo dục giá trị sống LVEP của UNESCO được triển khai ở Việt Nam 12 . Từ năm 2005 tại các nhà trường hoạt động giá trị sống kĩ năng sống được đưa vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc lồng ghép trong dạy học 1 . Cho đến nay chương trình giáo dục giá trị sống đã được phổ biến rộng rãi tại các cơ sở giáo dục tuy nhiên việc triển khai vẫn còn gặp những khó khăn trong đó xây dựng chương trình giáo dục có tính khả thi hiệu quả linh hoạt phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh văn hóa của dân tộc vùng miền và đáp ứng được yêu cầu của xã hội đang là một thách thức không hề nhỏ đối với nhà trường. Bài viết tập trung phân tích các cách tiếp cận lí thuyết hiện đại như lí thuyết về giáo dục tích hợp lí thuyết về trí tuệ đa nhân tố lí thuyết dạy học khám phá để từ đó giúp các nhà giáo dục lựa chọn xây dựng nội dung phương pháp hình thức tổ chức nhằm thực hiện tối ưu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    1    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.