Một số biện pháp khách quan hoá việc kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn giáo dục học của sinh viên các khoa cơ bản trường đại học Sư phạm Hà Nội

Xây dựng và ứng dụng các biện pháp khách quan hoá việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học là một vấn đề mang tính cấp thiết, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn học nói riêng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường nói chung. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 190-199 This paper is available online at http MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁCH QUAN HOÁ VIỆC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN CÁC KHOA CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Mai Quốc Khánh Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Kiểm tra - đánh giá KT - ĐG kết quả học tập của sinh viên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình dạy học môn Giáo dục học. Tuy nhiên thực trạng kiểm tra - đánh giá môn học này còn chưa thực sự đảm bảo tính khách quan. Vì vậy xây dựng và ứng dụng các biện pháp khách quan hoá việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học là một vấn đề mang tính cấp thiết góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn học nói riêng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường nói chung. Từ khóa Kiểm tra đánh giá môn Giáo dục học kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội. 1. Mở đầu Kiểm tra - đánh giá KT - ĐG là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy học nó chi phối hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường. Theo tác giả Trần Thị Tuyết Oanh Kiểm tra là thu thập những dữ kiện những thông tin làm cơ sở cho đánh giá. Nó cho phép làm rõ các đặc trưng về số lượng và chất lượng cảu thực trạng giáo dục 1 6 Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định những phán đoán về thực trạng dựa vào sự phân tích thông tin thu được trên cớ sở đối chiếu với những mục tiêu tiêu chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc 1 5 . Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình kiểm tra - đánh giá kết quả nắm tri thức cơ bản rèn luyện kĩ năng kĩ xảo phù hợp với mục đích dạy học đã đề ra. Thực tiễn dạy học đã chứng minh rằng muốn hóa thiện và nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học thì không thể bỏ qua khâu kiểm tra - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    15    1    03-10-2022
1    6    1    03-10-2022
43    13    1    03-10-2022
51    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.