Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra tại trường cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Trong bài báo này, tác giả trình bày một số kết quả khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8C pp. 232-238 This paper is available online at http XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẦU RA TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM Đỗ Thị Hướng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Tóm tắt. Trong bài báo này tác giả trình bày một số kết quả khảo sát xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Bộ tiêu chí gồm 3 phiếu hỏi dành cho các đối tượng khảo sát Sinh viên năm cuối sinh viên tốt nghiệp cán bộ quản lí giảng viên giảng dạy các học phần ngành giáo dục mầm non người sử dụng lao động hiệu trưởng phó hiệu trưởng các trường mầm non . Thông qua phân tích kết quả khảo sát bằng phần mềm SPSS những câu hỏi không đáp ứng đủ các thông số quy định được loại bỏ phiếu hỏi được hoàn thiện với 47 câu. Kết quả này góp phần thúc đẩy công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam trong thời gian tới. Từ khóa Xây dựng bộ tiêu chí giáo dục mầm non đánh giá kết quả đào tạo. 1. Mở đầu Trong lịch sử giáo dục thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo. Có thể kể đến nghiên cứu về đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên bằng bộ công cụ của Jon Mueller và Stephen 1 2 . Mặc dù đưa ra định nghĩa kết quả học tập khác nhau nhưng hai tác giả đều nhấn mạnh cần phải xây dựng tiêu chuẩn và tiêu chí để đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên. Kết quả học tập có thể đánh giá thông qua kiến thức kĩ năng thái độ mà người học đạt được sau quá trình học tập. Ngoài ra trong những năm gần đây vấn đề xây dựng tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá trường cao đẳng đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm coi đó là công cụ để các trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và để giải trình với các cơ quan chức năng xã hội về thực trạng chất lượng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.