Dạy học các cấu trúc rẽ nhánh và lặp theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cách thức vận dụng hiệu quả một số phương pháp và kĩ thuật dạy học đặc biệt là “Phát hiện và giải quyết vấn đề” trong dạy học cấu trúc rẽ nhánh và lặp của ngôn ngữ lập trình Pascal – Tin học lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 7A pp. 215-224 This paper is available online at http DẠY HỌC CÁC CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 1 Nguyễn Chí Trung và 2 Trương Thị Thắm 1 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội Tóm tắt. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh đang là một trong những mục tiêu trọng yếu của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một cách thức vận dụng hiệu quả một số phương pháp và kĩ thuật dạy học đặc biệt là Phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học cấu trúc rẽ nhánh và lặp của ngôn ngữ lập trình Pascal Tin học lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Dạy học cấu trúc rẽ nhánh và lặp theo phương pháp này học sinh sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề ở các tình huống trong nội bộ môn học và có thể liên hệ tới thực tiễn. Bài học Cấu trúc lặp for-do được chúng tôi sử dụng để minh họa cho đề xuất của mình. Từ khóa Giải quyết vấn đề năng lực năng lực giải quyết vấn đề năng lực lập trình dạy học lập trình. 1. Mở đầu Thực hiện nghị quyết số 29 - NQ TW Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo GD amp ĐT sau năm 2015 giáo dục phổ thông GDPT nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang chương trình giáo dục định hướng đầu ra. Nghĩa là từ chỗ quan tâm học sinh HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS biết làm gì từ những kiến thức kĩ năng đã học. Trong đổi mới GDPT theo định hướng phát triển năng lực nhiều nước trên thế giới rất quan tâm đến phát triển năng lực giải quyết vấn đề NL GQVĐ cho HS thông qua các môn học 1 2 . Ở Việt Nam Bộ GD amp ĐT đã đưa ra tám năng lực chung cơ bản cần đạt được ở GDPT trong đó có NL GQVĐ 12 . Đặc biệt trong định hướng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    18    1    30-09-2022
113    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.