Thermodynamic properties of a ternary interstitial alloy with BCC structure: Dependence on temperature, concentration of substitution atoms and concentration of interstitial atoms

In this study, the theoretical results are applied to the interstitial alloy FeCrSi. The thermodynamic properties of main metal Fe, substitution alloy FeCr and interstitial alloy FeSi are special cases for the thermodynamic properties of interstitial alloy FeCrSi. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.