Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính 3-4 tuổi dưới tác động của các biện pháp tổ chức trò chơi

Học ngôn ngữ nói là quá trình khó khăn đối với trẻ khiếm thính, hỗ trợ trẻ trong các hoạt động để phát triển ngôn ngữ cho trẻ là rất cần thiết. Nghiên cứu này đã thực nghiệm sử dụng các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho ba trẻ khiếm thính ở lớp mẫu giáo hòa nhập. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2016 Vol. 61 No. 3 pp. 170-176 This paper is available online at http SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH 3 - 4 TUỔI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI Bùi Thị Lâm Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Học ngôn ngữ nói là quá trình khó khăn đối với trẻ khiếm thính hỗ trợ trẻ trong các hoạt động để phát triển ngôn ngữ cho trẻ là rất cần thiết. Nghiên cứu này đã thực nghiệm sử dụng các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho ba trẻ khiếm thính ở lớp mẫu giáo hòa nhập. Đây là những trẻ bị khiếm thính ở mức độ nặng có sử dụng phương tiện trợ thính và được giáo dục theo phương thức giao tiếp bằng lời nói. Kết quả tác động trong vòng một năm đã cho thấy ngôn ngữ của cả ba trẻ đã có sự tiến bộ đáng kể ở các khía cạnh nghe hiểu lời nói vốn từ cơ bản độ rõ ràng của lời nói và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp minh chứng để khẳng định sự phù hợp và hiệu quả của các biện pháp tác động trong quá trình tổ chức trò chơi cho trẻ khiếm thính ở lớp mẫu giáo hòa nhập. Từ khóa Trẻ khiếm thính phát triển ngôn ngữ trò chơi. 1. Mở đầu Mất thính lực có ảnh hưởng lớn đến việc học ngôn ngữ nói của trẻ khiếm thính. Hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ luôn là mục tiêu trọng tâm của các chương trình giáo dục cho trẻ khiếm thính lứa tuổi mẫu giáo. Trên thế giới nghiên cứu về sự phát triển ngôn ngữ và sử dụng các hoạt động khác nhau để phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính độ tuổi mẫu giáo đã được nhiều tác giả quan tâm như Kuder . Mary . Watkin P. và cộng sự. . . 3 4 7 . Trong nghiên cứu của Yoshinaga-Itano C. Mary Nicholas và Geer 6 4 5 đã mô tả mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính so sánh mức độ phát triển ngôn ngữ của các nhóm trẻ dựa trên các tiêu chí về thời điểm can thiệp sớm sự tham gia của gia đình chất lượng can thiệp sớm và sự hỗ trợ thính học. . . Tuy nhiên chưa có nghiên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.