Mô hình chia sẻ tài nguyên học liệu trực tuyến

Bài báo giới thiệu mô hình chia sẻ tài nguyên trực tuyến cho phép cộng đồng người sử dụng tạo lập và chia sẻ các tài liệu học tập và giảng dạy, từ đó hình thành một kho học liệu mở với các học liệu tuân thủ chuẩn scorm, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống Learning Management System. Mời các bạn cùng tham khảo. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Natural Sci. 2016 Vol. 61 No. 4 pp. 172-176 This paper is available online at http MÔ HÌNH CHIA SẺ TÀI NGUYÊN HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN Nguyễn Việt Anh1 Hoàng Mạnh Tiến1 và Nguyễn Hoà Huy2 1 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt. Bài báo giới thiệu mô hình chia sẻ tài nguyên trực tuyến cho phép cộng Ďồng ngƣời sử dụng tạo lập và chia sẻ các tài liệu học tập và giảng dạy từ Ďó hình thành một kho học liệu mở với các học liệu tuân thủ chuẩn scorm dễ dàng tích hợp vào các hệ thống Learning Management System. Bên cạnh Ďó chúng tôi cũng trình bày một số chức năng chính của phần mềm ConnectData do chúng tôi xây dựng Ďể thử nghiệm mô hình. Kết quả thăm dò khi triển khai phần mềm ConnectData Ďể thử nghiệm mô hình Ďã nhận Ďƣợc ý kiến phản hồi tích cực từ phía ngƣời sử dụng. Từ khoá Chia sẻ học liệu học cộng tác phần mềm Connectdata scorm. 1. Mở đầu Với sự phát triển của mạng Internet việc tìm kiếm thông tin trên mạng Internet là Ďiều thƣờng xuyên nếu không muốn nói là hàng ngày. Nhu cầu chia sẻ tài nguyên học liệu phục vụ học tập giảng dạy ngày càng trở nên phổ biến 1-3 . Tuy nhiên Ďối với học liệu vốn là những tài liệu cần sự chính xác thì ngƣời dùng cần mất nhiều thời gian hơn Ďể tìm kiếm cũng nhƣ kiểm chứng tính Ďúng Ďắn của học liệu. Điều này gây khá nhiều khó khăn Ďối với những ngƣời dùng thiếu kinh nghiệm tìm kiếm và cũng chƣa Ďủ thông thạo trong lĩnh vực cần tìm kiếm học liệu Ďể có những Ďịa chỉ học tập Ďáng tin cậy. Đối với những hệ thống chia sẻ tài liệu online nhƣ 4 có khá nhiều hạn chế trong việc trải nghiệm của ngƣời dùng. Thứ nhất có những tài liệu ngƣời dùng bắt buộc phải trả tiền Ďể Ďọc trong khi bản quyền về tài liệu là không rõ ràng. Thứ hai những ngƣời học mới không cần những cuốn sách Ďắt tiền và quá chuyên sâu. Họ cần những tài liệu dễ Ďọc dễ học dễ làm quen Ďể nhanh chóng nắm bắt vấn Ďề mới những tài liệu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.