Quan điểm cá nhân về giáo dục sức khỏe sinh sản và giải pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Nghiên cứu được thực hiện trên 550 sinh viên từ 18 đến 20 tuổi tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhằm tìm hiểu quan điểm của sinh viên về giáo dục sức khỏe sinh sản và đánh giá giải pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho sinh viên. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Natural Sci. 2016 Vol. 61 No. 4 pp. 137-142 This paper is available online at http QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM THÁI BÌNH Đỗ Thị Nhƣ Trang1 Dƣơng Thị Anh Đào1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh1 và Hoàng Thị Loan Thanh2 Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 2 Khoa Sinh học Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình Tóm tắt. Nghiên cứu Ďƣợc thực hiện trên 550 sinh viên từ 18 Ďến 20 tuổi tại trƣờng Cao Ďẳng Sƣ phạm Thái Bình tỉnh Thái Bình nhằm tìm hiểu quan Ďiểm của sinh viên về giáo dục sức khỏe sinh sản và Ďánh giá giải pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 99 1 sinh viên cho rằng nên giáo dục sức khỏe sinh sản ở trƣờng Ďại học và Ďa số các em mong muốn Ďƣợc học tất cả các nội dung liên quan Ďến sức khỏe sinh sản. Biện pháp can thiệp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Ďã cho kết quả tốt Ďiểm trung bình nhận thức về sức khỏe sinh sản của nhóm thực nghiệm 23 32 Ďiểm cao hơn nhóm Ďối chứng 16 72 Ďiểm P lt 0 001 có 94 sinh viên ở nhóm thực nghiệm Ďạt mức khá giỏi trong khi ở nhóm Ďối chứng chỉ là 12 . Tỉ lệ sinh viên ở nhóm thực nghiệm biết rõ cơ chế cách sử dụng các biện pháp tránh thai nguyên nhân triệu chứng và cách phòng chống HIV AIDS và các bệnh lây truyền qua Ďƣờng tình dục cao hơn nhiều so với nhóm Ďối chứng P lt 0 001 . Do vậy cần phải tăng cƣờng các biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên. Từ khóa Sinh viên giáo dục sức khỏe sinh sản quan Ďiểm cá nhân. 1. Mở đầu Theo thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia Ďình hiện nay số ngƣời ở tuổi vị thành niên và thanh niên từ 10 - 24 tuổi chiếm khoảng 25 dân số cả nƣớc 1 . Tuy nhiên kiến thức của vị thành niên và thanh niên về phòng tránh thai HIV AIDS và các bệnh lây truyền qua Ďƣờng tình dục BLTQĐTD vẫn còn rất hạn chế tỉ lệ nạo phá thai cao 2-4 . Vì vậy giáo dục sức khỏe

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.