Đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững

Bài báo nghiên cứu “Đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững” với kết quả không chỉ đánh giá được hiện trạng tài nguyên ĐDSH, chỉ rõ được mối quan hệ hai chiều giữa ĐDSH với phát triển DLST, đồng thời cho thấy thực trạng phát triển DLST ở nước ta trong những năm gần đây, . Mời các bạn cùng tham khảo. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Natural Sci. 2016 Vol. 61 No. 4 pp. 164-171 This paper is available online at http ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM HƢỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Nguyễn Thục Nhu1 và Nguyễn Thị Nhƣờng2 Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 Khoa Xã hội amp Nhân văn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 2 Tóm tắt Đa dạng sinh học là một trong những tài nguyên cơ bản của mỗi quốc gia hay mỗi vùng lãnh thổ là cơ sở tiền Ďề quan trọng Ďối với việc giữ cân bằng môi trƣờng tự nhiên trên thế giới ảnh hƣởng Ďến chất lƣợng sống của loài ngƣời và trong Ďó cũng phải kể Ďến sự ảnh hƣởng của chúng Ďối với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn nhân loại trong Ďó có ngành du lịch Ďặc biệt là loại hình du lịch hƣớng tới thiên nhiên - Du lịch sinh thái. Bài báo nghiên cứu Đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững với kết quả không chỉ Ďánh giá Ďƣợc hiện trạng tài nguyên ĐDSH chỉ rõ Ďƣợc mối quan hệ hai chiều giữa ĐDSH với phát triển DLST Ďồng thời cho thấy thực trạng phát triển DLST ở nƣớc ta trong những năm gần Ďây nêu Ďƣợc các Ďịnh hƣớng nhằm nâng cao hiệu quả của Luật ĐDSH và nêu ra Ďƣợc Ďịnh hƣớng cho vấn Ďề phát triển DLST lâu dài theo hƣớng phát triển bền vững. Từ khóa Đa dạng sinh học bảo tồn Ďa dạng sinh học du lịch sinh thái phát triển bền vững. 1. Mở đầu Việt Nam là quốc gia có thiên nhiên vô cùng phong phú Ďƣợc Ďánh giá là một nƣớc có tính Ďa dạng sinh học ĐDSH cao với nhiều kiểu hệ sinh thái HST tạo Ďiều kiện cho nhiều loài Ďộng thực vật sinh trƣởng và phát triển Trong Ďó có nhiều loài Ďặc hữu không chỉ của Việt Nam mà còn trên thế giới . Song có một thực tế là Việt Nam cũng nhƣ nhiều quốc gia khác trên thế giới trong quá trình thúc Ďẩy phát triển kinh tế xã hội Ďã Ďang và sẽ tiếp tục Ďối mặt với nguy cơ của sự suy giảm tính ĐDSH thể hiện là sự suy giảm về diện tích rừng về số lƣợng và chất lƣợng các loài thành phần loài Ďộng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.