Determining KCNJ11 E23K polymorphism in a group of Vietnamese population by restriction fragment length polymorphism method

The potassium inwardly rectifying channel, sub-family J, member 11 (KCNJ11), which is a pore-forming sub-unit of ATP sensitive potassium channels in pancreatic B-cells, plays a critical role in the regulation of insulin secretion. A non-synonymous E23K variant (SNP rs5219) in the KCNJ11 gene, which results from C to T transition and substitutes glutamate for lysine at position 23, is identified as a SNP associated with prediabetes and type 2 diabetes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    86    1    30-09-2022
7    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.