Thermodynamic properties of molecular cryocrystals of nitrogen type with FCC and HCP structures in harmonic approximation

On the basis of results obtained in the previous paper, by combining the statistical moment method and the self-consistent field method, the thermodynamic quantities for molecular cryocrystals of nitrogen type such as solid a-N2, a-CO, CO2 and N2O with face-centered cubic (FCC) structure and solid B-N2 with hexagonal close packed (HCP) structure are calculated. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.