Adsorption of methylene blue from aqueous solutions using activated carbon derived from coffee husks

The adsorption of methylene blue (MB) onto activated carbon (AC) derived from coffee husk using zinc chloride activation at 600 oC was studied. The effects of various parameters such as contact time, initial MB concentration and temperature were investigated. The adsorption kinetics of pseudo first-order and pseudo second-order were used for the kinetic studies and were found to follow the pseudo second-order kinetic model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.