Colormetric determination of total chromium content in water, rice and vegetable samples by 1,5 diphenylcarbazide

Using this method, the total chromium content of water, rice and water spinach samples that were collected along the Nhue River were analyzed. The total chromium content of the water, rice and water spinach samples were analyzed. The obtained results show that the samples were not polluted by chromium. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.