Fish species composition and their distribution of the Pho Day river, northern Vietnam

In six surveys conducted at 11 locations along the Pho Day River, Northern Vietnam, from April 2006 to April 2007, 1203 fish specimens were collected and analyzed. 87 species of fish of 66 genera, 20 families and 6 orders were found. No survey of Pho Day fish fauna had previously been conducted. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    20    1    01-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.