Fish species composition in the red river and its tributaries in the Yen Bai province, Vietnam

The fish community of the Red River and its four tributaries (Ngoi Hit, Ngoi Thia, Ngoi Lao and an unnamed Ngoi) was elucidated from October 2009 to August 2010. During the period of study, 110 species belonging to 69 genera, 20 families and 7 orders were identified. Previous works have identified 120 species, 74 genera, 20 families and 7 orders in the research area. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    8    1    25-09-2022
152    9    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.